آنالیز محلول لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی

خدمات شامل:

  • تعیین غلظت و دانسیته محلول لیتیوم بروماید
  • تعیین میزان قلیاییت
  • تعیین ذرات معلق نامحلول
  • سنجش میزان عناصر مس و آهن جهت تشخیص خوردگی
  • سنجش میزان کل عناصر منیزیم وکلسیم جهت تشخیص آلودگی محلول
  • سنجش میزان کل عنصر سدیم جهت تشخیص آلودگی محلول
  • سنجش میزان درصد اکتیل الکل
  • سنجش میزان بازدارنده های خوردگی اعم از لیتیوم نیترات، لیتیوم مولیبدات و لیتیوم کرومات جهت سنجش قدرت مهارکننده های خوردگی
  • توانایی سنجش عناصر و ملکولهای دیگر بر اساس سفارش مشتری

بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات، تجزیه و تحلیل مناسب بر اساس برند، تناژ و مهار کننده های مصرفی توسط کارشناسان خبره صورت گرفته و توصیه های عملی جهت بهبود عملکرد دستگاه اعلام می گردد.