عوامل موثر در افزایش راندمان و کاهش خسارات چیلرهای جذبی

  • نمونه گیری و آنالیز محلول و محاسبه میزان انحراف از مقادیر استاندارد
  • تست نشت یابی و کاهش نفوذ هوا به داخل دستگاه
  • افزایش به موقع و سریع مواد بازدارنده
  • استفاده از محلول با کیفیت مناسب
  • اجتناب از تخلیه محلول تا حد ممکن
  • پرچ دقیق و زمانبندی شده به موقع جهت تخلیه گازهای غیر قابل تراکم
  • تعویض هر سه ساله یکبار دیافراگم شیرآلات
  • کنترل کیفیت آب برج های خنک کننده
  • دقت در نگهداری زمستانی چیلرها مطابق دستورالعمل استاندارد
  • شستشوی به موقع مخازن و لوله های مسی و مبدل ها